കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് നെയ്റ്റിംഗ് മെഷീനും സർക്കുലർ മെഷീനും നീലേ