ജാക്കുകളും സൂചിയും ഫോർ ചൈന കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫ്ലാറ്റ് നെയ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ